Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä

Hankesuunnitelma

TAUSTA

Digitalisaatio ja IoT ovat isoja teemoja, joissa piilee merkittäviä hyötyjä, sekä muun muassa valmistavan teollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä edistäviä ratkaisuja. Mahdolliset ratkaisut mielletään monissa yrityksissä usein liian suuren kynnyksen vaihtoehdoiksi, jotta niitä lähdettäisiin viemään eteenpäin omin voimin, tai muutoin vain resurssipula rajoittaa ajankäyttöä


Olemassa on runsaasti yleisellä tasolla tehtyä tutkimusta ja caseja, joita hyödyntämällä ja oikeasta näkökulmasta katsomalla saadaan jalostettua toimivia ratkaisuja valmistavan teollisuuden pk-yrityksiin, ja siten käynnistettyä digitalisaation ”sisäänajo”, sekä luotua pohjaa tulevaisuudelle

Tarkoitus ja tavoitteet

Tämän hankkeen tarkoituksena on tuoda digitalisaation ja IoT:nkäsitteitä lähemmäksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa, ja sitä kautta edesauttaa toiminnan hyötysuhteen paranemista mm. tehostamalla nykyisiä prosesseja, tai jopa luomalla kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tarkoitus on johtaa toimenpiteet yrityskohtaisesti tunnistetuista, ja alkuselvityksen aikana esille tulevista haasteista ja kehitystarpeista

Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on löytää ja soveltaa matalalla kynnyksellä käyttöön otettavia, konkreettisiaratkaisuja tunnistettuihin kohteisiin, mm. parantaen toiminnan hyötysuhdetta ja karsimalla hukkaa toiminnasta. Lisäksi tavoitteena on luoda pohjaa hankkeen jälkeiselle TKI-yhteistyölle ja yrityksen omalle kehitystyölle toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi

Muita tavoitteita on saada hankkeen tulokset laajemmalti hyötykäyttöön alueen pk-yrityksissä, kasvattaen niiden tuottavuutta, sekä (globaalia) kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia, sekä ohjata yrityksiä kohti dataohjatumpaa toimintaa, joka on ehdoton kilpailukyvyn edellytys tulevaisuudessa. Lisäksi sivutuotteena saadaan ympäristöhyötyjä toimintojen tehostumisesta.

Toimenpiteet

Lisätietoja

1.10.2021-31.8.2023 EAKR

Työpaketit

TP1 Kohdeyrityksen digitalisaation nykytilan kartoitus ja kehittämistoimenpiteiden priorisointi
Työpaketissa suoritetaan kohdeyrityksien prosessien ja toiminnan kartoitus, jossa tavoitteena on tunnistaa ja priorisoida yrityksen toimintaan-, tuotteisiin-, ja tuotantoon liittyviä ongelmakohtia ja toimintaan liittyviä haasteita. Lisäksi tarkoituksena on pilotoida teknisiä ja muita ratkaisuja ongelmakohtien ja haasteiden havaitsemiseen.
Selvitystyö luo hyvät pohjat toteutukselle ja on resurssien käytön näkökulmasta tehokasta.
TP2 Ratkaisut toiminnan-, tuotannon-, ja tuotteiden suunnitteluun ja kehitykseen;
Työpaketissa etsitään ja pilotoidaan käytännössä toimintaan soveltuvimmat, konkretiaa tuovat ratkaisut ja toimintamallit tunnistettuihin ongelmiin ja haasteisiin. Ratkaisuja luodessa katsotaan yrityskohtaisesti mille tasolle asti niitä halutaan viedä, eli luodaan case-kohtaiset toimintasuunnitelmat
TP3 Tulosten analysointi ja raportointi:
Työpaketissa analysoidaan saatuja tuloksia, sekä laaditaan niistä soveltuvin osin julkaisuja ja tutkimusmateriaalia, ja tiedotetaan hankkeen tapahtumista. Tulosten raportointiin hyödynnetään eri alustoja ja mediaa.

 Toimenpiteet tähtäävät kokonaisuuden huomioivaan toiminnan kehittämiseen digitalisaation keinoin, ja toteutettavat toimenpiteet johdetaan yhteistyöyritysten tarpeista. Toimenpiteissä hyödynnetään tapauskohtaisesti eri alojen asiantuntijoita.

Esimerkinomaisia toteutuksia voivat olla esimerkiksi:

-Anturidatan kerääminen ja sen perusteella prosessien ja toimintojen seuranta ja mahdollinen optimointi (huollon ennakointi, valvontaan perustuvat sovellukset ym.)

 -Data-alustojen käyttöönotto ja hyödyntäminen mm. toiminnanohjauksessa, sekä rajapintojen jakaminen yrityksen sidosryhmien kanssa

– Sisäisen logistiikan tehostaminen

-Digitalisaation ratkaisut tuotteiden tai tuotannon suunnittelussa (tai uuden digitaalisen palvelun kehittäminen)

Mukana olevat yritykset

Toteutamme ja huollamme metalliteollisuuden työvälineet ja koneenosat nykyaikaisin menetelmin sekä vankalla ammattitaidolla.

SP stainless Oy on metalliteollisuuden yritys, jonka ydinosaamista on ruostumattomien ja haponkestävien materiaalien käsittely.

HANZA is a global knowledge-based manufacturing company that modernizes and streamlines the manufacturing industry.

Kolmen tytäryhtiömme kautta tarjoamme kattavat kokonaispalvelut koneenrakennusalalle.

Suunnittelemme ja toteutamme yrityksesi sähkö- ja automaatiotarpeet, etsimme ratkaisut ongelmiin ja ylläpidämme toimintaa tarpeen vaatiessa.

Lapinlahden Koneistus valmistaa korkeatasoisia osia ja osakokonaisuuksia alansa kärjessä toimiville kone- ja laitevalmistajille.

Ydinpalveluitamme ovat pinnoitussuunnittelu, erilaiset metallipinnoitteet (mm. sähkösinkitys, anodisointi, nikkelöinti, kemiallinen nikkelöinti, kromaus ja kuparointi) sekä tuotekehityspalvelut.

Ratesteel Oy on vuodesta 1998 saakka toiminut teräksen hitsaukseen erikoistunut konepaja Vieremällä. Yrityksessämme työskentelee tällä hetkellä noin 60 alansa
ammattilaista.

Hankkeen rahoittajat

Pohjois-Savon liiton logo.
Euroopan Unionin logo.
Vipuvoimaa EU:lta logo.

TLDR

DIVA-hankkeen tarkoituksena on rakentaa digitalisaation ja IoT:n käsitteitä lähemmäksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa, ja sitä kautta edesauttaa toiminnan hyötysuhteen paranemista mm. tehostamalla nykyisiä prosesseja, tai jopa luomalla kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tarkoitus on johtaa toimenpiteet yrityskohtaisesti tunnistetuista, ja alkuselvityksen aikana esille tulevista haasteista ja kehitystarpeista.